+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » Co utylizujemy

Co utylizujemy

Co to takiego odpady?

Odpady to wszystkie przedmioty, substancje, wydzieliny które powstają w toku działalności gospodarczej, których posiadacz chce się pozbyć. Odpady klasyfikuje się do odpowiednich grup, podgrup i rodzajów. Jest to niezbędne w celu uporządkowania gospodarki odpadami. Aby prawidłowo przydzielić odpady do grup należy określić ich cechy takie jak stan skupienia, toksyczność,źródło pochodzenia, skład chemiczny, stan skupienia.

 

W Polsce według rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 Września 2001 r. dzieli się odpady na 20 grup.

 1. odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin,
 2. odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
 3. odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
 4. odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
 5. odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
 6. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
 7. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
 8. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich,
 9. odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,
 10. odpady z procesów termicznych,
 11. odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych,
 12. odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,
 13. oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19),
 14. odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08),
 15. odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
 16. odpady nieujęte w innych grupach,
 17. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
 18. odpady medyczne i weterynaryjne,
 19. odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
 20. odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

 

Przykładowo:

grup np. 01 (odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin), wyróżnia się podgrupy 01 01 (odpady z wydobywania kopalin), a następnie rodzaj 01 01 01 (odpady z wydobywania rud metali), kod odpadu z gwiazdką np. 01 03 04* to odpady niebezpieczny!

 

Pobierz listę odpadów, które możemy odebrać!