+48 62 501 756 biuro@epak.com.pl
Strona główna » Czyszczenie separatorów tłuszczu

Czyszczenie separatorów tłuszczu to obowiązek zakładów gastronomicznych, mięsnych, placówek żywieniowych, hoteli, barów, szpitali. Na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek prawidłowej eksploatacji separatora tłuszczu. Zasady prawidłowego postępowania w przypadku posiadania separatora tłuszczu, jego czyszczenie, mycie, kontrolowanie wymusza prawo ochrony środowiska!

 

Jak działa separator tłuszczu?

Separator tłuszczu działa na zasadzie grawitacji. Ścieki z tłuszczem i osadami płyną do separatora.Ciężkie osady opadają na dno a lekkie substancje tłuszczowe unoszą się nad powierzchnie wody. Separatory zatrzymują wprowadzenie tłuszczu do sieci kanalizacyjnych! Rodzaj separatora powinien być dostosowany do rodzaju działalności i ilości wytwarzanych ścieków. Dla niewielkich lokali praktyczne są małe odstojniki (separatory) tłuszczu.

 

Separator tłuszczu - czyszczenie separatorów tłuszczu

Kto ma obowiązek posiadania separatora?

Obowiązek posiadania separatora mają firmy w których wytwarzany jest odpad tłuszczu. Należą do nich: zakłady gastronomiczne, mięsne, placówki żywieniowe, hotele, bary, szpitale, piekarnie.

 

Jakie prawo wymusza na właścicielu obowiązek kontrolowania i czyszczenia separatora?

Zakaz wprowadzania odpadów do kanalizacji został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9 tej ustawy zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych czyli m.in. odpadów tłuszczowych.

 

Jak często czyścić separator tłuszczu?

Separatory tłuszczu należy czyścić w zależności od ilości wytwarzanych odpadów, nie powinno być to jednak rzadziej niż raz w miesiącu.Obowiązkiem właściciela firmy jest kontrola poziomu odseparowanego tłuszczu, stanu technicznego urządzenia oraz sprawdzenie wlotów i wylotów. Warstwa zgromadzonego tłuszczu nie powinna przekraczać 20 cm.

 

Kto może czyścić separator tłuszczu?

Właściciel firmy jest odpowiedzialny za eksploatacje separatora tłuszczu, nie może on jednak sam czyścic urządzenia, powinna to robić wyłącznie firma posiadająca zezwolenia właściwych organów ochrony środowiska. Odpady z czyszczenia separatora muszą zostać unieszkodliwione.

 

Co robić z odpadami ze separatora tłuszczu?

Odpad ze separatora tłuszczu musi zostać unieszkodliwiony. Zużyty tłuszcz jest zaliczany do grupy odpadów innych niż niebezpieczne mimo to jego odbiorem i utylizacją musi zająć się specjalistyczna firma, która posiada decyzje i zgodę na odbiór.

„Zgodnie z art. 3 (ust. 3 pkt 21) Ustawy o Odpadach unieszkodliwienie odpadów to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych (określonych w załączniku nr 6 do ustawy) w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.”

 

Jak ważne jest czyszczenie separatorów tłuszczu?

Czyszczenie, mycie separatora tłuszczu jest konieczne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji kanalizacyjnej: zapobiega zarastaniu przewodów, korozji rur żeliwnych pod wpływem powstających kwasów tłuszczowych, a także zabezpiecza oczyszczalnie ścieków przed zakłóceniami funkcjonowania.

 

Separator tłuszczu - czyszczenie separatorów tłuszczu

Jaka dokumentacja do czyszczenie separatora?

Podczas czyszczenia separatora specjalistyczna firma musi sporządzić protokół z czyszczenia .Za odebrany odpad tłuszczu muszą zostać wystawione również karty przekazania odpadu.
Protokół i KPO są podstawa podczas kontroli sanepidu.

 

Jaką firmę wybrać do czyszczenia separatora?

Warto wybrać specjalistyczną, sprawdzoną firmę która posiada decyzje i zgody odpowiednich organów ochrony środowiska na usługi czyszczenia separatora. Wygodnie dla każdego właściciela jest zatrudnić firmę która działa kompleksowo! Czyści, myje separator, odbiera zużyty odpad, unieszkodliwia go i wystawia wymagane dokumenty! Dobrze jeśli firma jest odpowiedzialna, dyspozycyjna i słowna. Wśród konkurencji liczy się również dobra cena za wykonane usługi.

 

 


Skorzystaj z naszych usług! -> www.odpady-epak.pl